Brukeravtale

Villkår for bruk av tjenesten

 1. Tjenesten
  1. Dokus.no (heretter "Tjenesten") er en nettbasert tjeneste for fakturering, bilags- og timeføring m.m.
  2. Bruker står selv som utsteder av dokumenter som utstedes, og har det fulle ansvar for alle dokumenter som utstedes/sendes ved bruk av Tjenesten.
 2. Partene
  1. Brukeravtalen gjelder mellom tilbyder av tjenesten Dokus (heretter "Leverandør") og sluttbrukeren (heretter "Bruker").
  2. Brukeravtalen regnes som inngått når Brukeren aksepterer vilkårene ved registrering.
  3. Brukeren må være en norsk organisasjon/bedrift, registrert i Enhetsregisteret. Privatpersoner kan ikke benytte tjenesten.
 3. Brukerens ansvar
  1. Brukeren forplikter seg til å holde egne kontaktopplysninger oppdaterte til enhver tid.
  2. Alle fakturaer/kredittnotaer som utstedes ved bruk av tjenesten skal gjelde rettmessige krav overfor mottaker.
  3. Brukeren har selv fullstendig ansvar for å overholde lover og regler ved bruk av Tjenesten, herunder gjeldende regnskapskrav.
 4. Priser
  1. Gjeldende priser for bruk av Tjenesten finnes på dokus.no.
  2. Gjeldende priser kan endres med 30 dagers varsel, regnet fra tidspunktet endringene er kunngjort på dokus.no.
  3. Brukeren kan velge å betale et fast månedlig tillegg for å få tilgang til ekstra funksjonalitet og fri fakturering på e-post. Fri fakturering omfatter inntil 200 sendte e-postfakturaer per måned. Ubrukte fakturaer en måned vil ikke bli overført til neste måned. Sendte fakturaer utover dette belastes ordinær stykkpris i henhold til gjeldende priser.
 5. Betaling
  1. Brukeren faktureres månedlig eller årlig for påløpte kostnader for bruk av tjenesten.
  2. Utstedt faktura har en betalingsfrist på 14 dager.
  3. Ved mangelfull betaling vil purregebyr og renter påløpe i henhold til statens satser.
  4. Ved mangelfull betaling forbeholder Leverandør seg retten til å stenge Brukerens tilgang til Tjenesten.
 6. Misbruk av tjenesten
  1. Ved misbruk av Tjenesten forbeholder Leverandør seg retten til å stenge Brukerens tilgang til Tjenesten.
  2. Eksempler på misbruk av tjenesten er utstedelse av regninger i strid med lover og regler, forsøk på datangrep ("hacking") eller andre potensielt skadelige handlinger.
 7. Ansvar
  1. Leverandør holdes ikke ansvarlig for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av tjenesten.
  2. Leverandør fraskrives alt ansvar for alle feil som oppstår i forbindelse med bruk av leverte tjenester, utover bistand til feilretting. Spesifikt fraskrives alt økonomisk ansvar i forbindelse med eventuelle feil og mangler i leverte tjenester, herunder redusert tilgjengelighet ("nedetid").
  3. Leverandør har under ingen omstendigheter ansvar for at regninger utstedt av Brukeren blir betalt.
 8. Dokus API
  1. Leverandør tilbyr et programmeringsgrensesnitt til tjenesten ("Dokus API"), som kunden kan velge å ta i bruk.
  2. Leverandør forbeholder rett til å regulere og/eller sperre tilgang til Dokus API ved misbruk av tjenesten. Leverandør står fritt til å vurdere slike saker selvstendig, men vil så langt det er praktisk mulig tilstrebe å varsle Bruker før slik sperring foretaes.
  3. Leverandør forbeholder seg retten til å endre, legge til eller fjerne funksjonalitet fra Dokus API etter egen vurdering.
  4. Brukeren plikter å gjøre det tydelig i dokumentasjon, grensesnitt og øvrig materiell at utviklet programvare ikke er godkjent eller levert av Leverandør. Leverandørs logo og/eller øvrig grafisk profil kan kun benyttes etter skriftlig samtykke.
 9. Tvister
  1. Partene oppnevner Oslo verneting som verneting ved eventuelle tvister mellom partene.
 10. Endring av brukeravtalen
  1. Gjeldende brukeravtale er til enhver tid tilgjengelig på dokus.no.
  2. Leverandør forbeholder seg retten til å endre brukeravtalen med 30 dagers varsel, regnet fra tidspunktet endringene er kunngjort på dokus.no.